• 25/01/2021 4:37 am

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH

Porezna uprava Federacije BiH (u daljem tekstu: Porezna uprava) je federalna uprava u sastavu Federalnog ministarstva finansija. Porezna uprava kao izvršni organ nadležna je za primjenu Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) i drugih poreznih zakona i podzakonskih akata, prije svega:

Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/16 i 15/20),
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/16 i 11/17, 96/17 i 94/19),
Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13),
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16 i 38/17, 03/18, 30/18 i 21/20),

Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16, 34/18 i 99/19),
Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 i 38/17 i 39/18),

Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16),
Pravilnik o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (”Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17, 53/19 i 93/19),

Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/15 i 60/15),
Zakona o fiskalnim sistemima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/09) i
Kantonalnih zakona, drugih zakona i podzakonskih akata;
Porezna uprava nadležna je za provođenje i izvršavanje aktivnosti iz oblasti svih vrsta federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih poreza i doprinosa, taksi, posebnih naknada, članarina turističkih zajednica, članarina obrtničkih komora i novčanih kazni za porezne prekršaje.

Unutrašnja organizacija Porezne uprave, vrste organizacijskih jedinica, njihova nadležnost, sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova grupisanih prema vrsti, stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo izvršenje utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave koji je u primjeni od juna 2013. godine.

Više o propisima na: http://www.pufbih.ba/v1/zakoni

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH

UIO je jedini organ u Bosni i Hercegovini odgovoran za provedbu zakonskih propisa i politike indirektnog oporezivanja te za naplatu i raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

U nadležnosti Uprave je prikupljane svih indirektnih poreza u BiH: poreza na dodatu vrijednost, carina, akciza i putarine. Samo 18 mjeseci od formalnog uspostavljanja UIO je ušla u završnu fazu priprema za uvođenje poreza na dodatu vrijednost i počela s registracijom PDV obveznika.

Od predviđenih 20 hiljada PDV obveznika, koliko se očekivalo prema podacima entitetskih poreskih uprava, UIO trenutno brine za legalno poslovanje i efikasnu naplatu poreza za više od 55.000 PDV obveznika. Od uspostavljanja Uprava bilježi konstantan rast prihoda. Naši prioriteti su ostvarenje zahtjevnih ciljeva koje pred nas postavlja proces približavanja Evropskoj uniji a to su:

ubrzanje protoka roba i ljudi uz istovremeno pojačanje kontrole,podizanje nivoa bezbjednosti građana, te razvijanje saradnje s drugim domaćim i međunarodnim institucijama, s ciljem harmonizacije procedura i usklađivanja zakonodavstva prema zahtjevima EU,bolja razmjena informacija s drugim institucijama i efikasna borba protiv ilegalne trgovine i bilo kojeg oblika carinskih ili poreskih prevara.

Ključni zakoni na kojima se zasniva rad Uprave za indirektno oporezivanje su:

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiHZakon o Upravi za indirektno oporezivanjeZakon o postupku indirektnog oporezivanjaZakon o postupku prinudne naplateZakon o carinskoj politici BiHZakon o carinskim prekršajimaZakon o carinskoj tarifi BiHZakon o porezu na dodatu vrijednostZakon o akcizamaZakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda