• 03/03/2021 2:51 am

Uloge Leader-a (vođe) u organizaciji

Jan 22, 2021
  1. Pisutnost na svim nivoima- Leadership je funkcija koja je važna na svim nivoima menadžmenta. U samom vrhu medžmenta važno je ostvariti saradnju u formulaciji planova i politike firme. U srednjem i nižem nivou menadžmenta zahtjeva se predstavljanje i izvršavanje plana i programa koji je izradio vrh menadžmenta.
  2. Predstavnik organizacije- Leader mora da predstavlja organizaciju i njenu politiku na seminarima, konferencijama ili na sastancima. Njegova / njena dužnost je da predstavi i komunicira organizacijsku politiku javnosti. Leader je također predstavnik odjela koji on / ona vodi.
  3. Integrira i ujedinjuje svoje osobne ciljeve sa ciljevima organizacije- Leader kroz vještine i osobine vođe pomaže u integraciji i ujedinjenju osobnih ciljeva uposlenika sa poslovnim ciljevima organizacije. On / ona pokušava da stvori saradnju na nivou radnika i njihovog truda i organizacije i njenih ciljeva. Ovo se postiže prepoznavanjem radnika i njihovog truda na putu ostvarivanja zajedničkog cilja organizacije. Ovo može biti ostvareno samo ako leader ima sposobnost da utiče ili motiviše saradnju na ostvarivanju ciljeva.
  4. Traži podršku- Leader je manadžer, a pored toga on / ona je osoba koja potiče i poziva na međusobnu podršku i saradnju zaposlenika. On / ona ovo postižu svojom pozitivnom osobnošću, zrelosti i iskustvom. U ovom slučaju leader je taj koji treba da poziva na prijedloge od strane radnika, kao i na implementaciju istih prijedloga. Na ovaj način leader može tražiti potpunu saradnju od strane zaposlenika, što će rezultirati spremnošću na rad, kao i u efikasnošću u vođenju posla.
  5. Kao prijatelj, filozof i vodič- Leader mora da ima tri osobine. On / ona može da bude prijatelj sa svojim zaposlenicima na taj način sto sa njima dijeli svoje osjećaje, stavove i želje. On / ona može da bude filozof koristeći svoju inteligenciju i iskustvo u savjetovanju zaposlenika kada je to potrebno. On / ona može da bude vodič na taj način sto komunicira i predstavlja svojim radnicima plan rada koji je donijet od strane visokog manadžmenta, kako bi se ostvarili zadati ciljevi. Ponekad lider mora da igra ulogu savjetnika, koji mora da sasluša radnike i njihove probleme i da pomogne u traženju riješenja za iste.

  1. Required at all levels- Leadership is a function which is important at all levels of management. In the top level, it is important for getting co-operation in formulation of plans and policies. In the middle and lower level, it is required for interpretation and execution of plans and programmes framed by the top management. Leadership can be exercised through guidance and counseling of the subordinates at the time of execution of plans.
  2. Representative of the organization- A leader, i.e., a manager is said to be the representative of the enterprise. He has to represent the concern at seminars, conferences, general meetings, etc. His role is to communicate the rationale of the enterprise to outside public. He is also representative of the own department which he leads.
  3. Integrates and reconciles the personal goals with organizational goals- A leader through leadership traits helps in reconciling/ integrating the personal goals of the employees with the organizational goals. He is trying to co-ordinate the efforts of people towards a common purpose and thereby achieves objectives. This can be done only if he can influence and get willing co-operation and urge to accomplish the objectives.
  4. He solicits support- A leader is a manager and besides that he is a person who entertains and invites support and co-operation of subordinates. This he can do by his personality, intelligence, maturity and experience which can provide him positive result. In this regard, a leader has to invite suggestions and if possible implement them into plans and programmes of enterprise. This way, he can solicit full support of employees which results in willingness to work and thereby effectiveness in running of a concern.
  5. As a friend, philosopher and guide- A leader must possess the three dimensional traits in him. He can be a friend by sharing the feelings, opinions and desires with the employees. He can be a philosopher by utilizing his intelligence and experience and thereby guiding the employees as and when time requires. He can be a guide by supervising and communicating the employees the plans and policies of top management and secure their co-operation to achieve the goals of a concern. At times he can also play the role of a counselor by counseling and a problem-solving approach. He can listen to the problems of the employees and try to solve them.